Algemene Voorwaarden

Voor mijn diensten gelden algemene voorwaarden. Ik vraag u deze goed door te lezen voordat we beginnen met de sessie(s).

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee vanband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

TicTalk & more richt zich op begeleiding en voorlichting op het gebied van Gilles de la Tourette, in de meest ruime zin. Daarnaast richt TicTalk & more zich op begeleiding op het gebied van ADHD, ADD en autisme. Dit d.m.v. e-learning modules op deze site. TicTalk & more is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 64060802.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze TicTalk & more, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van TicTalk. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht Ć©Ć©n exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

2. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt plaats door middel van het verzenden van een factuur door de opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden door overmaking naar IBAN NL 20 RABO 0306 3550 86 t.n.v. Laura Beljaars | Coach & Adviseur, met vermelding van TicTalk en het factuurnummer. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beƫindiging

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beƫindigd dan wel worden verlengd.

2. De beƫindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiƫle verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de afgesproken prijs.

2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de afgesproken prijs. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.

3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de afgesproken prijs.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.

2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beƫindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliƫnt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beƫindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, gesprekken van andere aard en presentaties.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden, mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, gesprek van andere aard of presentatie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Geen reacties
Door haar pabo-diploma kan Laura niet alleen vanuit haar ervaringen hulp bieden, maar ook vanuit een didactisch oogpunt.
Mirjam